Cơ sở hạ tầng là gì? Kiến trúc thượng tầng là gì.

Category: KIẾN THỨC XÃ HỘI 10 0

Nhiều người chưa hiểu dõ, hay đang thắc mắc về vấn đề cơ sở hạ tầng là gì? Kiến trúc tầng thượng là gì. Bài viết này sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn.

Cơ sở hạ tầng là gì? Kiến trúc thượng tầng là gì.

Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là tổng hợp những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế – xã hội nhất định.

Dựa vào khái niệm đó, nó phản ánh chức năng xã hội của các quan hệ xã hội, của các quan hệ sản xuất với tư cách là cơ sở kinh tế của các hiện tượng xã hội. Đúng vậy với một hình thái kinh tế – xã hội có một kết cấu kinh tế đặc trưng là cơ sở hiện thực của xã hội hình thành một cách quan trọng trong quá trình sản xuất vật chất xã hội. Nó bao gồm không chỉ những quan hệ trực tiếp giữa người với người trong sản xuất vật chất mà còn bao gồm cả nhưng quan hệ kinh tế, trao đổi trong quá trình tái sản xuất ra đời sống vật chất của con người.

Kết cấu chung của cơ sở hạ tầng:

Cơ sở hạ tầng của một xã hội, trong toàn bộ sự vận động của nó được tạo nên bởi các quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư và quan hệ sản xuất mới tồn tại dưới hình thái mầm mống, đại biểu cho sự phát triển của tương lai. Trong đó quan hệ sản xuất thống trọ chiếm địa vị chủ đạo, chi phối các quan hệ sản xuất khác, định hướng sự phát triển của đời sống kinh tế – xã hội và giữ vai trò là đặc trưng cho chế độ kinh tế của một xã hội nhất định.

Kết cấu ba bộ phận của cơ sở hạ tầng phản ánh điều gì

Sự tồn tại của ba loại hình quan hệ sản xuất cấu thành cơ sở hạ tầng của một xã hội phản ánh tinh chất vận động, Phát triển liên tục của vận động sản xuất với các tinh chất kế thừa, phát huy và phát triển.

Kiến trúc thượng tầng là gì?

Với tư cách là phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khái niệm cơ sở hạ tầng dùng để chỉ toàn bộ hệ thống cấu trúc các hình thái ý thức xa hôi cùng với các thiết kế chính trị – xã hội tương ứng, được hình thành trên mọt cơ sở hạ tầng kinh tế nhất định.

Kết cấu của kiến trúc thượng tầng :

Kiến trúc thượng tầng của xã hội là một kết cấu phức tạp, có thể được phân tích từ các góc độ khác nhau, từ đó cho thấy mối quan hệ đan xen và chi phối lẫn nhau của chúng. Từ góc độ chung nhất có thể thấy kiến trúc thượng tầng của một xã hội bao gồm: hệ thống các hình thái ý thức xã hội và các thiết chế chính trị – xã hội tương ứng của chúng

Hy vọng bài viết trên đây có thể giúp ích cho các bạn. Cam ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Xem thêm: Motel là gì?

Related Articles

Add Comment